Yang Massage Privacyverklaring

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De AVG omvat een aantal maatregelen aangaande het vastleggen van cliëntgegevens.
In deze privacyverklaring beoog ik zo concreet mogelijk uit een te zetten: welke persoonsgegevens ik vastleg, waarom ik deze gegevens vastleg, hoe ik aan de gegevens ben gekomen en wie over de gegevens kan beschikken, ermee kan werken en met wie ik die gegevens deel, binnen en buiten mijn praktijk.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Yang Massage verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Yang Massage, of om een andere reden persoonsgegevens aan Yang Massage verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

Verantwoordelijke en contactgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Mireille Schaap-Correljé, Yang Massage, Ranonkelstraat 77, 2223 XK  Katwijk ZH.
KVK nummer: 51529343, bereikbaar via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of 06 - 22502315.
Yang Massage is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse massages.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Yang Massage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Yang Massage vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres.
Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden (anamnese) waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Beroep en werkomstandigheden
-Sport/hobby’s
-Bijzonderheden gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Yang Massage verwerkt uw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een   verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.
-Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
-Voor het afhandelen van de betaling.
-Voor het verzenden van informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een map in een kast in de praktijkruimte bewaard. Yang Massage houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yang Massage en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Indienen van een klacht

Yang Massage wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Afmelding e-mail berichtgeving

Yang Massage gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor de mailing is ten allen tijde mogelijk. Laat ons dit via e-mail weten en wij verwijderen u uit ons mailingbestand.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yang Massage zal uw persoonsgegevens zonder uw schriftelijk toestemming niet aan derden verstrekken, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken

Yang Massage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yang Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .